โครงสร้างหลักของรัฐธรรมนูญไทย

รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ เป็นเหมือนโครงสร้างพื้นฐานของกฎหมายอื่นๆ ทั้งหมด ซึ่งกฎหมายใดๆ จะมีเนื้อหาที่ขัดแย้งกับรัฐธรรมนูญไม่ได้ หากมีการบ

Read More

ภาษาอังกฤษ ม. 1 This, That, These, Those

This, That, These และ Those ทำหน้าที่เป็นได้ทั้งคำคุณศัพท์ (Adjective) และคำสรรพนาม (Pronoun) มีหลักการใช้งานดังนี้ This (สิ่งนี้) - ใช้กับคำนามใก

Read More

บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญไทยที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของประชาชน

บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญไทยฉบับปัจจุบันนั้น ได้แบ่งออกเป็นทั้งหมด 16 หมวด และเพิ่มด้วยบทเฉพาะกาล รัฐธรรมนูญไทยมีมาตรารวมทั้งสิ้น 279 มาตรา ในส่วนของบทบ

Read More

คณิตศาสตร์ ม. ปลาย ฟังก์ชันเชิงเส้นและฟังก์ชันกำลังสอง (ตะลุยโจทย์) โดยครูบอย

ฟังก์ชันเชิงเส้นและฟังก์ชันกำลังสอง ฟังก์ชันเชิงเส้นและฟังก์ชันกำลังสอง ฟังก์ชันเชิงเส้น ฟังก์ชันเชิงเส้น คือ ฟังก์ชันที่อยู่ในรูป y = a

Read More

การอ่านเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน

การอ่าน เป็นส่วนสำคัญในการรับรู้ข่าวสาร ทั้งที่เป็นความรู้เชิงข้อเท็จจริงต่างๆ หรือความรู้สึกนึกคิดของผู้อื่น จึงมีความสำคัญกับมนุษย์ในชีวิตประจำวันต

Read More

การท่องจำบทอาขยาน

การให้ท่องจำบทอาขยาน เป็นกุศโลบายให้นักเรียนมีคลังความรู้ไว้กับตัว เพราะเราจะไม่สามารถคิดวิเคราะห์อะไรได้ดี ถ้าไม่มีข้อมูลความรู้เก็บไว้ในหัวสมอง เพื

Read More