โครงสร้างหลักของรัฐธรรมนูญไทย

รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ เป็นเหมือนโครงสร้างพื้นฐานของกฎหมายอื่นๆ ทั้งหมด ซึ่งกฎหมายใดๆ จะมีเนื้อหาที่ขัดแย้งกับรัฐธรรมนูญไม่ได้ หากมีการบ

Read More

บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญไทยที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของประชาชน

บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญไทยฉบับปัจจุบันนั้น ได้แบ่งออกเป็นทั้งหมด 16 หมวด และเพิ่มด้วยบทเฉพาะกาล รัฐธรรมนูญไทยมีมาตรารวมทั้งสิ้น 279 มาตรา ในส่วนของบทบ

Read More