ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยา

ธรรมชาติของสารตั้งต้น     เมื่อสารตั้งต้นเกิดการชนกันจะเกิดการ สร้างพันธะใหม่ พร้อมกับ สลายพันธะเก่า หากสารตั้งต้นเดิมมีพันธะที่แข

Read More

บทเรียนออนไลน์ วิชาภาษาไทย เรื่อง พระราชพิธีสิบสองเดือน พระราชพิธีเดือนแปด

ผังมโนทัศน์สาระการเรียนรู้ ผู้แต่งและประวัติผู้แต่ง   พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน พ.

Read More

บทเรียนออนไลน์ วิชาภาษาไทย เรื่อง มหาเวสสันดร กัณฑ์มัทรี

ผังมโนทัศน์สาระการเรียนรู้ ผู้แต่งและประวัติผู้แต่ง   เจ้าพระยาพระคลัง (หน) เกิดในสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ มีผลงานสำคัญทั้งร้อ

Read More

ภาษาอังกฤษ ม. 5 Compound noun

Compound noun คือ คำสองคำหรือมากกว่ามาประสมกันโดยคำหน้าเป็นคำขยาย คำหลังเป็นคำหลัก เมื่อประสมกันแล้วจะได้ความหมายใหม่และทำหน้าที่เป็นคำนาม โดยรูปแบบก

Read More

ภาษาอังกฤษ ม. 5 Stative verbs

Stative verb หรือ State verb คือ คำกริยาแสดงสภาวะที่เกี่ยวกับ ความรู้สึก, ความคิด, ความสัมพันธ์, ประสาทสัมผัส, สภาวะความเป็นอยู่ และ การวัดหรือการประ

Read More

ภาษาอังกฤษ ม. 5 Compound Adjective

Compound Adjective คือการนำคำสองคำมาประสมกันแล้วได้ความหมายใหม่ ทำหน้าที่เป็นคำคุณศัพท์ โดยปกติจะมีเครื่องหมาย hyphen (-) คั่นระหว่างสองคำหรือมากกว่า

Read More

บทเรียนออนไลน์ วิชาภาษาไทย เรื่อง นิราศพระบาท

ผังมโนทัศน์สาระการเรียนรู้ นำเรื่อง   การเล่าเรื่องราวในระหว่างตามเสด็จพระองค์เจ้าปฐมวงศ์ พระโอรสกรมพระราชวังหลัง ไปนมัสการพระพุทธบา

Read More

บทเรียนออนไลน์ วิชาภาษาไทย เรื่อง หลายชีวิต

ผังมโนทัศน์สาระการเรียนรู้ เรื่องย่อ   ยายพริ้มไปพบเจ้าลอยและนำมาเลี้ยงไว้ เมื่อเจ้าลอยเติบโตขึ้นแอบมีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวกับเจ๊ทอง

Read More

บทเรียนออนไลน์ วิชาภาษาไทย เรื่อง บทร้อยกรอง

ผังมโนทัศน์สาระการเรียนรู้ เรื่องย่อ ราตรี   บทร้อยกรองเรื่อง “ราตรี” อาศัยธรรมชาติเป็นสื่อกลางเพื่อส่งสารไปยังผู้อ่านว่า ความจริงแล

Read More

บทเรียนออนไลน์ วิชาภาษาไทย เรื่อง ธรรมชาติและลักษณะของภาษา

ผังมโนทัศน์สาระการเรียนรู้ ความหมายของภาษา   ภาษาที่เป็นถ้อยคำ คือ ภาษาที่ใช้พูดหรืออ่านผ่านตัวหนังสือ (วัจนภาษา) ส่วนภาษาที่ไม่ใช่ถ

Read More