บทเรียนออนไลน์ วิชาภาษาไทย เรื่อง นิราศพระบาท

ผังมโนทัศน์สาระการเรียนรู้ นำเรื่อง   การเล่าเรื่องราวในระหว่างตามเสด็จพระองค์เจ้าปฐมวงศ์ พระโอรสกรมพระราชวังหลัง ไปนมัสการพระพุทธบา

Read More

บทเรียนออนไลน์ วิชาภาษาไทย เรื่อง หลายชีวิต

ผังมโนทัศน์สาระการเรียนรู้ เรื่องย่อ   ยายพริ้มไปพบเจ้าลอยและนำมาเลี้ยงไว้ เมื่อเจ้าลอยเติบโตขึ้นแอบมีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวกับเจ๊ทอง

Read More

บทเรียนออนไลน์ วิชาภาษาไทย เรื่อง บทร้อยกรอง

ผังมโนทัศน์สาระการเรียนรู้ เรื่องย่อ ราตรี   บทร้อยกรองเรื่อง “ราตรี” อาศัยธรรมชาติเป็นสื่อกลางเพื่อส่งสารไปยังผู้อ่านว่า ความจริงแล

Read More

บทเรียนออนไลน์ วิชาภาษาไทย เรื่อง ธรรมชาติและลักษณะของภาษา

ผังมโนทัศน์สาระการเรียนรู้ ความหมายของภาษา   ภาษาที่เป็นถ้อยคำ คือ ภาษาที่ใช้พูดหรืออ่านผ่านตัวหนังสือ (วัจนภาษา) ส่วนภาษาที่ไม่ใช่ถ

Read More