การมองเห็น

แสงจากดวงอาทิตย์สะท้อนจากวัตถุเข้าสู่เลนส์ตา ทำให้เกิดภาพในดวงตา โดยประสาทตาจะส่งสัณญาณไปยังสมอง เนื่องจากตาของคนเรานั้นต่างกัน บางครั้งมีความผิดปกติ

Read More

สีของวัตถุและการดูดกลืนแสง

สีของวัตถุที่เรามองเห็นกันนั้น เกิดจากแสงสะท้อนจากวัตถุ แล้วเข้าสู่เลนส์ตาในปริมาณที่แตกต่างกัน เราสามารถศึกษาเรื่องนี้ได้จากการนำแสงขาวผ่านปริซึม เพ

Read More

สรุปความรู้และข้อคิดจากการอ่าน แล้วนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง

ประโยชน์ของวรรณคดีมีนานัปการ แต่นอกจากประโยชน์ทางตรง อย่างการอ่านเพื่อความบันเทิง การพัฒนาภาษา และการส่งต่อวัฒนธรรมอันดีงามแล้ว เรายังได้ประโยชน์ทางอ

Read More

บทอาขยานจากบทร้อยกรองที่มีคุณค่า

คุณค่าด้านภาษาและอารมณ์ รวมทั้งวัฒนธรรมของวรรณคดี แสดงออกมาได้ดีด้วยบทร้อยกรองที่สละสลวย งดงาม ความไพเราะของเสียงอักษร และสระที่ได้รับการบรรจงเรียงร้

Read More

กระบวนการในการร่างกฎหมายและพระราชบัญญัติ

กฎหมาย เป็นกติกาของการอยู่ร่วมกันในรัฐ มีลักษณะเป็นข้อกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในรัฐ และระหว่างบุคคลกับรัฐ เป็นข้อบังคับให้บุคคลกระทำการใดๆ เพื่อ

Read More

สิทธิของผู้บริโภค

ในการอุปโภคบริโภคสิ่งต่างๆ นั้น ผู้อุปโภคหรือผู้บริโภคควรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิของตนเองในการบริโภค สิทธิของผู้อุปโภคหรือผู้บริโภคในแง่นี้ห

Read More

กระบวนการในการร่างกฎหมายและพระราชบัญญัติ

กฎหมาย เป็นกติกาของการอยู่ร่วมกันในรัฐ มีลักษณะเป็นข้อกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในรัฐ และระหว่างบุคคลกับรัฐ เป็นข้อบังคับให้บุคคลกระทำการใดๆ เพื่อ

Read More

การวิเคราะห์ข่าวสาร

ความเชื่อที่ว่าการปลุกปั่นด้วยข่าวเท็จทำไม่ได้ง่ายๆ ทำให้ผู้รับข้อมูลข่าวสารอาจเลือกที่จะไม่ตรวจสอบความถูกต้องของข่าวสารนั้นๆ บวกกับความที่ทุกคนสามาร

Read More