ภาษาอังกฤษ ม. 1 This, That, These, Those

This, That, These และ Those ทำหน้าที่เป็นได้ทั้งคำคุณศัพท์ (Adjective) และคำสรรพนาม (Pronoun) มีหลักการใช้งานดังนี้ This (สิ่งนี้) - ใช้กับคำนามใก

Read More

บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญไทยที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของประชาชน

บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญไทยฉบับปัจจุบันนั้น ได้แบ่งออกเป็นทั้งหมด 16 หมวด และเพิ่มด้วยบทเฉพาะกาล รัฐธรรมนูญไทยมีมาตรารวมทั้งสิ้น 279 มาตรา ในส่วนของบทบ

Read More

การอ่านเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน

การอ่าน เป็นส่วนสำคัญในการรับรู้ข่าวสาร ทั้งที่เป็นความรู้เชิงข้อเท็จจริงต่างๆ หรือความรู้สึกนึกคิดของผู้อื่น จึงมีความสำคัญกับมนุษย์ในชีวิตประจำวันต

Read More

การท่องจำบทอาขยาน

การให้ท่องจำบทอาขยาน เป็นกุศโลบายให้นักเรียนมีคลังความรู้ไว้กับตัว เพราะเราจะไม่สามารถคิดวิเคราะห์อะไรได้ดี ถ้าไม่มีข้อมูลความรู้เก็บไว้ในหัวสมอง เพื

Read More

วิธีการ เขียนโครงร่าง

วิธีการ1 วางแผนโครงเรื่อง 1 เลือกหัวข้อ. ไม่ว่างานของคุณจะเป็นแบบพินิจพิเคราะห์ โน้มน้าว ให้ข้อมูล เป็นงานวิจัย หรือรวมทุกอย่างไว้ด้วยกัน

Read More

5 ขั้นตอนกระบวนการคิด Content

ในปัจจุบันการผลิต Content จากแบรนด์เพื่อสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายเป็นปัจจัยที่สำคัญสำหรับการสร้าง Inbound marketing หากเราสามารถผลิต Content ที่เป็นปร

Read More

วิธีการ สร้างช่องยูทูบของคุณเอง

คุณต้องการมีช่องยูทูบของตัวเองใช่ไหม เพราะมันเป็นช่องทางที่ดีในการทำให้คนรู้จักคุณได้ทางอินเตอร์เน็ต และหากประสบความสำเร็จขึ้นมา มันยังเป็นช่องทางทำกิ

Read More