ภาษาไทยมัธยมศึกษา 4มัธยมศึกษา 5มัธยมศึกษา 6

บทเรียนออนไลน์ วิชาภาษาไทย เรื่อง นิราศพระบาท

ผังมโนทัศน์สาระการเรียนรู้


นำเรื่อง
   การเล่าเรื่องราวในระหว่างตามเสด็จพระองค์เจ้าปฐมวงศ์ พระโอรสกรมพระราชวังหลัง ไปนมัสการพระพุทธบาทที่จังหวัดสระบุรี สุนทรภู่ได้พรรณนาสิ่งที่พบเห็น พร้อมกับรำพึงรำพันถึงนางอันเป็นที่รัก โดยถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึก จากสิ่งที่เห็นด้วยลักษณะพิเศษของกวี และสอดแทรกคติเตือนใจต่าง ๆ เช่น การคบคน คำพูดของคน


ประวัติผู้แต่ง
   สุนทรภู่ มีความสามารถในด้านกลอน ได้แต่งนิราศที่มีชื่อเสียงไว้หลายเรื่อง เช่น นิราศเมืองแกลง นิราศภูเขาทอง ส่วนนิทานคำกลอนที่มีชื่อเสียงที่สุดคือ เรื่อง พระอภัยมณี สุนทรภู่ได้รับการยกย่องจากองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ในฐานะกวีสำคัญของโลกในปี พ.ศ. ๒๕๒๙


สาระน่ารู้
   นิราศ เป็นการพรรณนาถึงเรื่องราวที่ได้พบระหว่างเดินทางไปที่ต่าง ๆ โดยแทรกบทคร่ำครวญถึงคนรัก นิราศมีมาตั้งแต่สมัยอยุธยา แต่จะแต่งเป็นโคลง ส่วนในสมัยรัตนโกสินทร์นิยมแต่งด้วยกลอน เช่น กลอนนิราศของสุนทรภู่ นิราศลอนดอน นิราศรอบโลก ซึ่งกลอนนิราศของสุนทรภู่เป็นที่นิยมมากที่สุด เนื่องจากเป็นนิราศที่ไพเราะ มีอารมณ์หลากหลาย และมีคุณค่าทางวรรณศิลป์
   พระพุทธบาทสระบุรี ตั้งอยู่บริเวณวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร เชื่อกันว่าเป็นรอยพระบาทของพระพุทธเจ้าที่เคยเสด็จมาบริเวณนี้และจารึกรอยพระบาทไว้ ในสมัยก่อนการเดินทางไปนมัสการพระพุทธบาทใช้ทางเรือเป็นหลัก ทั้งนี้คนทั่วไปเชื่อว่าถ้าได้ไปนมัสการพระพุทธบาท ๗ ครั้ง เมื่อตายไปจะได้ขึ้นสวรรค์ จึงมีผู้คนจำนวนมากเดินทางไปนมัสการตลอดทั้งปี


ข้อคิด คติคำสอน และความจรรโลงใจ
   นิราศพระบาทให้ข้อคิดเกี่ยวกับการคบคนว่าไม่ควรเลือกคบคนที่คำพูดอันไพเราะ แต่ให้ใช้ความรอบคอบ เพราะคนที่พูดจาหวานหูอาจเป็นภัยได้ นอกจากนี้ยังให้ความจรรโลงใจจากภาพความงามที่พรรณนาไว้อย่างไพเราะอีกด้วย


คำสำคัญ นิราศพระบาท พระพุทธบาท การคบคน คำพูดของคนแหล่งที่มา : สำนักพิมพ์ วัฒนาพานิช www.wpp.co.th

Comment here