ภาษาไทยมัธยมศึกษา 4มัธยมศึกษา 5มัธยมศึกษา 6

บทเรียนออนไลน์ วิชาภาษาไทย เรื่อง ธรรมชาติและลักษณะของภาษา

ผังมโนทัศน์สาระการเรียนรู้

ความหมายของภาษา
   ภาษาที่เป็นถ้อยคำ คือ ภาษาที่ใช้พูดหรืออ่านผ่านตัวหนังสือ (วัจนภาษา) ส่วนภาษาที่ไม่ใช่ถ้อยคำ คือ ภาษาที่ไม่ต้องใช้เสียงพูดหรือตัวอักษร แต่สามารถเข้าใจได้ตรงกัน (อวัจนภาษา)


ธรรมชาติของภาษา
   ๑. ภาษาใช้เสียงสื่อความหมาย
   ๒. ภาษาประกอบด้วยหน่วยเล็กซึ่งประกอบกันเป็นหน่วยใหญ่ขึ้น
   ๓. ภาษามีการเปลี่ยนแปลง
   ๔. ภาษามีลักษณะเฉพาะที่ต่างและเหมือนกัน

ลักษณะของภาษาไทย
   – เป็นภาษาคำโดดพยางค์เดียว
   – มีพยัญชนะของตนเอง
   – มีเสียงวรรณยุกต์
   – มีคำลักษณนาม คำพ้องรูป คำพ้องเสียง
   – มีระดับของภาษา
   – คำราชาศัพท์
   – มีโครงสร้างประโยคแบบเรียงคำแหล่งที่มา : สำนักพิมพ์ วัฒนาพานิช www.wpp.co.th

Comment here