มัธยมศึกษา 3สังคมศึกษา

การดำรงชีวิตอย่างมีความสุขในประเทศและสังคมโลก

การดำรงชีวิตอย่างมีความสุขในประเทศ และสังคมโลกเป็นสิ่งสำคัญ การที่บุคคลจะดำรงชีวิตอย่างมีความสุขได้ ก็ด้วยมีปัจจัยในการดำรงชีวิตในสังคมอย่างพร้อมมูล มีร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ ไม่มีอารมณ์ขุ่นมัวหรือวิตกกังวล มีอารมณ์มั่นคง มีความอดทนและมีความสามารถต่อสู้อุปสรรคต่างๆ ได้ รวมทั้งยอมรับความเป็นจริงของชีวิตได้ คนที่มีความสุขจะสามารถประกอบกิจการงานของตนให้ประสบความสำเร็จได้ไม่ยาก นอกจากเป็นประโยชน์ต่อตัวเองแล้ว ยังเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติด้วย

ภาพ : shutterstock.com

ความสุขเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นภายในจิตใจ ดังนั้น ความสุขจึงเกิดขึ้นได้กับทุกคน ไม่ว่าจะมั่งมีหรือยากจน แนวทางการดำรงชีวิตอย่างมีความสุขมีดังนี้

1. รักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอ

เราควรรักษาร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอ โดยการรับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์ พักผ่อนอย่างเพียงพอ รักษาความสะอาดของร่างกายและเครื่องใช้ ตลอดจนหมั่นออกกำลังกายอยู่เสมอ

2. เป็นผู้มีความหวังอยู่เสมอ

เราควรตั้งความหวังไว้เสมอ แม้ในช่วงเวลาที่ย่ำแย่ก็อย่าท้อถอยหมดกำลังใจ จงตั้งความหวังไว้เสมอว่าเราจะดีขึ้นได้ในวันข้างหน้า ไม่ตกอยู่ในสภาพเช่นนี้ตลอดไป

3. กล้าเผชิญกับความกลัวและความกังวลใจต่างๆ

ในชีวิตของเรานี้มีสิ่งมากมายที่ทำให้กลัวตั้งแต่วัยเยาว์ เมื่อรู้สึกกลัวอะไร ต้องพยายามค้นหาความจริงว่าสิ่งนั้นคืออะไร อย่าปล่อยจิตใจให้หวาดกลัวไปโดยไม่มีเหตุผล

4. ไม่เก็บกดอารมณ์ที่ตึงเครียด

ควรหาทางระบายอารมณ์ที่ขุ่นมัวหรือไม่สบายใจ โดยหาทางออกในสิ่งที่สังคมยอมรับ และเป็นไปในทางที่พึงปรารถนา จงเป็นผู้มีอารมณ์ขัน การมีอารมณ์ขันช่วยให้มีอารมณ์ผ่อนคลาย ไม่ตึงเครียด

5. ยอมรับข้อบกพร่องและข้อผิดพลาดของตนเอง

การรู้จักตนเองและเข้าใจผู้อื่นอย่างแท้จริง จะช่วยให้เรายอมรับข้อบกพร่อง หรือความผิดพลาดของตนเองได้ รวมทั้งให้อภัยในความผิดพลาดของผู้อื่นได้

6. มีความต้องการพอเหมาะพอควรและมีความยืดหยุ่น

ต้องมีเหตุผล รู้จักความพอดี ดำเนินชีวิตด้วยทางสายกลาง มีความคิดใฝ่ฝันที่ใกล้เคียงกับความสามารถและความเป็นจริง การดำรงชีวิตอย่างพอเพียงตามทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง จะช่วยให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายได้

7. ยึดคติว่าจะเป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับ

การทำสิ่งใดให้ใครโดยหวังผลตอบแทน ย่อมจะทำให้ผิดหวังได้มาก เพราะมัวแต่กังวลอยู่ว่าเราจะได้รับอะไรเป็นการตอบแทนหรือไม่ มากน้อยเพียงใด เมื่อไม่ได้รับตามที่ตนคาดหวัง ก็จะผิดหวัง ทำให้ไม่มีความสุข คิดว่าตนได้รับความอยุติธรรมอยู่เสมอ

ภาพ : shutterstock.com

ที่กล่าวมาทั้งหมดเป็นเพียงข้อเสนอแนะ หรือแนวทางในการปฏิบัติตนอย่างกว้างๆ การที่จะดำรงชีวิตอยู่ให้มีความสุขเพียงใดขึ้นอยู่กับบุคคลว่า จะสามารถนำหลักการหรือแนวทางไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับตนเองได้หรือไม่ เพียงใดเป็นสำคัญ


เรียบเรียงโดย : ถาปกรณ์ กำเนิดศิริ

เครดิต ทรูปลูกปัญญา

Comment here