ภาษาอังกฤษมัธยมศึกษา 2

ภาษาอังกฤษ ม. 2 เรื่อง Adverb of Frequency

Adverbs  of  Frequency

               กริยาใน  Present  Simple  มักจะใช้กับคำแสดงความบ่อย เช่น

                   always       เสมอ                   often        บ่อยๆ

                   seldom      ไม่ใคร่จะ,ไม่บ่อย   usually      โดยปกติ

                   occasionally     บางโอกาส     rarely       น้อยครั้งนัก

                   sometimes  บางครั้ง,บางที      hardly  ไม่ใคร่จะ,เกือบจะไม่

                   never         ไม่เลย                 

                   hardly  ever   แทบจะไม่เลย   ( =  almost  never )

               1.  โดยปกติ  เราวางคำดังกล่าวหน้ากริยา  Present  Simple  ทั่วๆไป  แต่จะวางไว้หลัง  is, am, are, can, must, may, should  ฯลฯ

                    He  often  comes  to  see  us  at  weekends .

                    เขามาหาเราบ่อยๆ  ในวันสุดสัปดาห์

                    They  always  get  up  early .

                     พวกเขาตื่นแต่เช้าเสมอ

                     I  sometimes  have  milk  for  breakfast .

                     บางทีผมก็ดื่มนมเป็นอาหารเช้า

                แต่ He  is  often  late  for  work .

                     เขามาทำงานสายบ่อยๆ

                     There  are  always  a  lot  of  people  at  the  bus  stop .

                     มีคนมากเสมอที่ป้ายรถเมล์

                     You  must  always  listen  to  the  teacher .

                     คุณจะต้องฟังครูเสมอ

               2.  ในประโยคปฏิเสธ often,always ฯลฯ จะอยู่หลัง  not (-n’t)

                    He  doesn’t  often  come  to  see  us .

                    เขาไม่มาหาเราบ่อยนัก

                    They  don’t  always  get  up  early .

                    พวกเขาไม่ได้ตื่นเช้าเสมอไป

                     He  isn’t  often  late  for  work .

                     เขามาทำงานสายไม่บ่อยนัก

                3.  ในประโยคคำถาม  often, always, sometimes  ฯลฯ จะอยู่หลังประธานเสมอ

                     Do  you  always  walk  to  work ?

                     คุณเดินไปทำงานเสมอหรือ

                     Is  he  often  late  for  work  ?

                     เขามาทำงานสายเสมอหรือ

                     และอย่าลืมว่า  คำแสดงเวลาปัจจุบัน  เช่น  at  present,  at  the  moment,  these  days,  nowadays  ฯลฯ  ล้วนสามารถใช้กับ  Present  Simple  ได้ทั้งสิ้น

                    People  use  a  lot  of  computers  these  days/nowadays .

                    หมู่นี้  ( ปัจจุบันนี้ )  คนใช้คอมพิวเตอร์กันมาก

Note 

คำแสดงความบ่อยหรือคำแสดงเวลาอื่นๆ ที่เป็นกลุ่มคำผสมกันเช่น

every  day /month/year             

           ( ทุกๆวัน/เดือน/ปี  ) 

twice  a  day /a  month/a year   

           ( สองครั้งต่อวัน/เดือน/ปี )

           during  the  summer/the  winter 

           ( ระหว่างฤดูร้อน/ฤดูหนาว )

           in  the  morning/the  afternoon/the  evening 

           ตอนเช้า /บ่าย /เย็น

           คำเหล่านี้โดยปกติจะวางไว้หลังประโยค  ( ยกเว้นเมื่อต้องการเน้น  ก็อาจวางไว้หน้าประโยคได้ )

           I  wash  twice  a  day .

           ผมอาบน้ำวันละสองครั้ง

           She  washes  her  clothes  in  the  morning .

           เธอซักผ้าในตอนเช้า

           In  the  afternoon  she  irons  them .

           พอตอนบ่ายเธอก็จะรีดผ้า

           On  Sunday  mornings  we  go  to  church .

           ทุกวันอาทิตย์เช้าเราไปโบสถ์

Comment here