มัธยมศึกษา 3มัธยมศึกษา 5มัธยมศึกษา 6

วิธีการเขียนบรรณานุกรม แบบไทย-แบบอังกฤษ

อีกหนึ่งส่วนประกอบสำคัญที่ทำให้เล่มรายงานเสร็จสมบูรณ์ได้ นั้นคือ การเขียนบรรณานุกรม ปิดท้ายเล่ม เชื่อว่าน้องๆ หลายคนแม้จะทำรายงานส่งคุณครู ส่งอาจารย์มาบ่อยแล้ว ก็ยังไม่เข้าใจการเขียนบรรณานุกรรมได้ถูกต้องเท่าไร บรรณานุกรรมคืออะไร และมีความจำเป็นอย่างไร วันนี้เราจะพาไปหาคำตอบกัน

การเขียนบรรณานุกรรม

ก่อนอื่นเราต้องทราบความหมายของ บรรณานุกรรมกันก่อน บรรณานุกรรม หรือ Bibliography คือ รายการของทรัพยากรสารนิเทศระบุแหล่งที่มาที่ผู้เขียนได้ใช้ประกอบการเขียนหนังสือ โดยจะอ้างอิงไว้ส่วนท้ายหนังสือ รายงาน บทความวิชาการ และงานวิจัย เพื่อแสดงหลักฐาน ความน่าเชื่อถือ และเป็นแหล่งข้อมูลให้ผู้อ่านรายงาน ได้ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม

ความสําคัญของบรรณานุกรม

1.   เพื่อแสดงว่ารายงานฉบับนั้นเป็นรายงานที่มีสาระน่าเชื่อถือได้

2.   เพื่อแสดงว่าผู้เขียนรายงานเคารพสิทธิและความคิดเห็นของผู้แต่งหนังสือที่ได้นํามาใช้ประกอบการเขียนนั้น

3.   เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้สนใจได้ศึกษารายละเอียด หรือข้อเท็จจริงที่นํามาประกอบการเขียนเพิ่มเติมได้อีก

4.   เพื่อตรวจสอบหลักฐานดั้งเดิมที่ผู้เขียนนํามาประกอบในรายงาน

การเขียนบรรณานุกรม

1. เขียนคำว่า “บรรณานุกรม” หรือถ้าเป็นภาษาอังกฤษ ให้ใช้คำว่า “BIBLIOGRAPHY” ไว้กลางหน้ากระดาษ

2. เริ่มต้นเขียนติดริมขอบกระดาษที่เว้นไว้ประมาณ 1.5 นิ้ว เริ่มจาก ชื่อ ชื่อสกุล. เว้นวรรค ชื่อเรื่อง. เว้นวรรค ครั้งที่พิมพ์. เว้นวรรค เมืองที่พิมพ์ เว้นวรรค : เว้นวรรค ผู้รับผิดชอบในการพิมพ์ (หรือสำนักพิมพ์), เว้นวรรค ปีที่พิมพ์.

3. โดยเรียงรายการตามลำดับตัวอักษร ก-ฮ ตัว ฤ,ฤา เรียงไว้หลังอักษร ร และตัว ฦ,ฦา เรียงไว้หลังอักษร ล เช่น ชื่อผู้เขียน ต้องเริ่มจากกานดา จันทร์จิรา รัติกาล ฤดี ลิขสิทธิ์ ฦชา เช่นต้น

4.  การเรียงรายการบรรณานุกรมภาษาอังกฤษ ให้เรียงตามลำดับตัวอักษรตั้งแต่ A-Z โดยให้เรียงตามลำดับอักษรแบบคำต่อคำ (word by word) คือ ดูคำแต่ละคำ เช่น ถ้าอักษรตัวแรกเหมือนกัน ก็เรียงตามตัวที่สอง ถ้าตัวที่สองเหมือนกัน ก็เรียงตามตัวที่สาม ไปเรื่อยๆ

5. หากรายการที่นํามาจัดทําบรรณานุกรมมีทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ  ให้เรียงภาษาไทยก่อนภาษาต่างประเทศ

วิธีการเขียนบรรณานุกรม
หนังสือภาษาไทย

ชื่อ / ชื่อสกุล. / / ชื่อเรื่อง. / / ครั้งที่พิมพ์. / / เมืองที่พิมพ์ / : / ผู้รับผิดชอบในการพิมพ์, /
/ / / / / / /ปีที่พิมพ์.

ตัวอย่าง

กิตติกร  มีทรัพย์. จิตวิทยาการเลี้ยงดูเด็ก. พิมพ์ครั้งที่ 3.  กรุงเทพฯ : ธุรกิจการพิมพ์,
2544.

วิธีการเขียนบรรณานุกรม

หนังสือภาษาอังกฤษ

ชื่อสกุล. / ชื่อต้น / ชื่อกลาง(ถ้ามี). / / ชื่อเรื่อง. / / ครั้งที่พิมพ์./ /เมืองที่พิมพ์/:/ผู้รับผิดชอบ
/ / / / / / /ในการพิมพ์./ / ปีที่พิมพ์.

ตัวอย่าง

Hartley, Eric Key.  Childhood and society.  2 nd ed. New York : Mc Graw –
Hill, 1989.

วิธีการเขียนบรรณานุกรม
บทความจากหนังสือ

ชื่อผู้เขียน./ / “ชื่อตอนหรือบทความ” / ใน / ชื่อหนังสือ. / / หน้า / เลขหน้า. / / ชื่อบรรณาธิการ
/ / / / / / / (ถ้ามี)./ / เมืองที่พิมพ์ / : / ผู้รับผิดชอบในการพิมพ์, /ปีที่พิมพ์.

ตัวอย่าง

สมจิต   หนุเจริญกุล  และ  ประคอง  อินทรสมบัติ.  “การประเมินผลการพยาบาล”  ใน
เอกสารการสอนชุดวิชามโนมติและกระบวนการพยาบาล หน่วยที่ 8-15.
หน้า 749 – 781.  มยุรา  กาญจนางกูร, บรรณาธิการ.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2536.

วิธีการเขียนบรรณานุกรม
บทความจากวารสาร

ชื่อผู้เขียน. / / “ชื่อบทความ” / ชื่อวารสาร. / / ปีที่หรือเล่มที่ (ฉบับที่) / : / เลขหน้า; /
/ / / / / / / วัน (ถ้ามี) / เดือน / ปี.

ตัวอย่าง

วิทยาคม  ยาพิศาล.  “การพัฒนาคุณภาพระบบงานศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เชียงใหม่ตาม
แนวทางการตรวจติดตามทางวิชาการและระบบคุณภาพ”  กรมวิทยาศาสตร์การ
แพทย์.  46(3) : 142 – 153 : กรกฎาคม – กันยายน 2547.

วิธีการเขียนบรรณานุกรม
บทความจากหนังสือพิมพ์

ชื่อผู้เขียนบทความ. / / “ชื่อคอลัมน์ / : / ชื่อเรื่องในคอลัมน์” /ชื่อหนังสือพิมพ์. / / วัน / เดือน/
/ / / / / / /ปี. / / หน้า / เลขหน้า.

ตัวอย่าง

นิติภูมิ  เนาวรัตน์.  “เปิดฟ้าส่องโลก : ตัวอย่างการอยู่ร่วมกัน : อียู” ไทยรัฐ.  5 มิถุนาน 2546.
หน้า 2.

วิธีการเขียนบรรณานุกรม
สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์

ฐานข้อมูล ซีดี – รอม

ผู้แต่ง. / / ชื่อเรื่อง. / / [ประเภทของสือ]. / / รายละเอียดทางการพิมพ์(ถ้ามี). / /
/ / / / / / / เข้าถึงได้จาก / : /แหล่งสารสนเทศ.

ตัวอย่าง

นพรัตน์  เพชรพงษ์.  จำนวนวันนอนในโรงพยาบาลของผู้ป่วยโรงพยาบาลพิจิตร.
[ซีดี – รอม].  วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต.  เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่, 2545.  สาระสังเขปจาก : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย แผ่นที่ 3, 2547.

ฐานข้อมูลออนไลน์

ผู้แต่ง./ / ชื่อเรื่อง./ / [ประเภทของสื่อ]. / / รายละเอียดทางการพิมพ์ (ถ้ามี). / /
เข้าถึงได้จาก / : /แหล่งสารสนเทศ. / / (วันที่ค้นข้อมูล / : / วัน / เดือน / ปี).

ตัวอย่าง

พิมลพรรณ  พิทยานุกูล.  วิธีสืบค้นวัสดุสารสนเทศ. [ออนไลน์].  เข้าถึงได้จาก : http :
/ / www.lib.buu.ac.th.  (วันที่ค้นข้อมูล : 16 กันยายน 2546).
เรวัติ  ยศสุข.  “ผลิตภัณฑ์ใต้วงแขนอันตราย.”  ฉลาดซื้อ.  [ออนไลน์]. 6(6) ;
กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2546.  เข้าถึงได้จาก : http :/ /www.kalathai.com
= 16.  (วันที่ค้นข้อมูล : 20 มิถุนายน 2547)

ที่มาข้อมูลจาก janthai.com

Comment here