มัธยมศึกษา 1สังคมศึกษา

บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญไทยที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของประชาชน

บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญไทยฉบับปัจจุบันนั้น ได้แบ่งออกเป็นทั้งหมด 16 หมวด และเพิ่มด้วยบทเฉพาะกาล รัฐธรรมนูญไทยมีมาตรารวมทั้งสิ้น 279 มาตรา ในส่วนของบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับประชาชนชาวไทยโดยตรงนั้นคือ หมวดที่ 3 ซึ่งว่าด้วยสิทธิ และเสรีภาพของประชาชนชาวไทย

ภาพ : shutterstock.com

ในหมวดที่ 3 ของรัฐธรรมนูญนี้ ประชาชนควรจะเรียนรู้สิทธิ และเสรีภาพของตนเองว่า ในฐานะประชาชนชาวไทยคนหนึ่ง ข้อใดคือสิทธิ และเสรีภาพที่ประชาชนพึงมี และสามารถใช้สิทธิ์นั้นได้ ในขณะที่หมวดที่ 4 นั้นคือ หน้าที่ของพลเมือง ที่ประชาชนชาวไทยจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้ การศึกษาหรือการเรียกร้องเฉพาะสิทธิและเสรีภาพ โดยปราศจากการตระหนักรู้ในหน้าที่ของตนนั้น ถือเป็นอันตรายอย่างยิ่ง

ภาพ : shutterstock.com

การปฏิบัติตนตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนั้น เป็นพื้นฐานที่สำคัญที่ทำให้ระบบการเมืองและประเทศชาติ สามารถดำเนินต่อไปได้อย่างสงบสุขและราบรื่น อีกทั้งหมวดต่างๆ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ก็ควรจะเป็นสิ่งที่ประชาชนนั้นให้ความสนใจและศึกษา เพื่อเป็นประโยชน์แก่ตัวเองและประเทศชาติ

เรียบเรียงโดย : ถาปกรณ์ กำเนิดศิริ

เครดิต ทรูปลูกปัญญา

Comment here