คณิตศาสตร์มัธยมศึกษา 6

คณิตศาสตร์ ม. ปลาย ฟังก์ชันเชิงเส้นและฟังก์ชันกำลังสอง (ตะลุยโจทย์) โดยครูบอย

ฟังก์ชันเชิงเส้นและฟังก์ชันกำลังสอง

ฟังก์ชันเชิงเส้นและฟังก์ชันกำลังสอง

ฟังก์ชันเชิงเส้น

ฟังก์ชันเชิงเส้น คือ ฟังก์ชันที่อยู่ในรูป y = ax + b เมื่อ a และ b เป็นจำนวนจริง โดยที่ a 0

กราฟของฟังก์ชันเชิงเส้นจะเป็นเส้นตรง

วิธีวาดกราฟฟังก์ชันเชิงเส้น

ขั้นที่ 1 หาจุดตัดก่อน

หาจุดตัดแกน x ให้ค่า y = 0
หาจุดตัดแกน y ให้ค่า x = 0  

ขั้นที่ 2 ลากเส้นเชื่อมระหว่างจุด

ฟังก์ชันกำลังสอง

ฟังก์ชันกำลังสอง คือ ฟังก์ชันที่อยู่ในรูป y = ax2 + bx + c เมื่อ a , b และ c เป็นจำนวนจริง โดยที่ a 0 
กราฟของฟังก์ชันกำลังสองจะเป็นรูปพาราโบลา

รูปแบบฟังก์ชันกำลังสอง
1. รูปแบบมาตรฐาน y = a(x – h)2 + k
จุดยอดอยู่ที่ (h , k)    
สมการแกนสมมาตร x = h

อย่าลืม.    ​ถ้า a > 0 กราฟหงาย 
                  a < 0 กราฟคว่ำ 

2. รูปแบบทั่วไป y = ax2 + bx + c

 จุดยอดอยู่ที่       . 

สมการแกนสมมาตร x =   

อย่าลืม​   ถ้า a > 0 กราฟหงาย 
                a < 0 กราฟคว่ำ

เครดิต ทรูปลูกปัญญา

Comment here