บทเรียนออนไลน์ วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง ดีไซน์ผลิตภัณฑ์

ผังมโนทัศน์สาระการเรียนรู้  การออกแบบแบบเป็นผลงานจากการออกแบบซึ่งเกิดจากความคิดสร้างสรรค์และฝีมือของนักออกแบบ มีทั้งภาพ แบบร่าง แบบจำลอง

Read More

บทเรียนออนไลน์ วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง วัสดุอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

ผังมโนทัศน์สาระการเรียนรู้  วัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการทำงานช่างวัสดุและอุปกรณ์งานไม้วัสดุประเภทไม้ ไม้ที่นิยมนำมาใช้จำแนกตามลักษณะเนื้อไม้แ

Read More

บทเรียนออนไลน์ วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง ใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์

ผังมโนทัศน์สาระการเรียนรู้  เทคโนโลยีในชีวิตประจำวันเกี่ยวข้องกับความต้องการในปัจจัยสี่ของมนุษย์เทคโนโลยีที่มีประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตเทคโ

Read More