อนุภาคมูลฐานของอะตอม

อนุภาคมูลฐานของอะตอม ในการทดลองของรัทเทอร์ฟอร์ดสรุปว่าอะตอมมีโปรตอนและอิเล็กตรอนเป็นองค์ประกอบ ดังนั้น การคิดมวลอะตอมควรคิดจากมวลโปรตอนรวมกับมวลขอ

Read More

ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยา

ธรรมชาติของสารตั้งต้น     เมื่อสารตั้งต้นเกิดการชนกันจะเกิดการ สร้างพันธะใหม่ พร้อมกับ สลายพันธะเก่า หากสารตั้งต้นเดิมมีพันธะที่แข

Read More

วิธีการโครมาโทกราฟี

เปเปอร์โครมาโทกราฟี เป็นวิธีการแยกสารที่ผสมกันโดยอาศัยหลักการแพร่พื้นผิวของตัวทำละลาย 2 ชนิดที่ไม่เท่ากัน อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากคุณสมบัติเกี่ยวกับคว

Read More

การเจริญเติบโตของสัตว์

การเจริญเติบโตของสัตว์ ไซโกตที่เกิดขึ้นจากการรวมตัวของเซลล์สืบพันธุ์จะต้องมีกระบวนการเจริญเติบโต เพื่อเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งมีชีวิตตัวเต็มวัยที่สมบูร

Read More

การมองเห็น

แสงจากดวงอาทิตย์สะท้อนจากวัตถุเข้าสู่เลนส์ตา ทำให้เกิดภาพในดวงตา โดยประสาทตาจะส่งสัณญาณไปยังสมอง เนื่องจากตาของคนเรานั้นต่างกัน บางครั้งมีความผิดปกติ

Read More

สีของวัตถุและการดูดกลืนแสง

สีของวัตถุที่เรามองเห็นกันนั้น เกิดจากแสงสะท้อนจากวัตถุ แล้วเข้าสู่เลนส์ตาในปริมาณที่แตกต่างกัน เราสามารถศึกษาเรื่องนี้ได้จากการนำแสงขาวผ่านปริซึม เพ

Read More