หลากหลายมุมมองการเรียนรู้เรื่องวัฒนธรรม

หลากหลายมุมมองการเรียนรู้เรื่องวัฒนธรรม คำว่า วัฒนธรรม นั้น หมายถึง รูปแบบของกิจกรรมมนุษย์และวิถีการดำเนินชีวิต ซึ่งเป็นพฤติกรรมและสิ่งท

Read More

การดำรงชีวิตอย่างมีความสุขในประเทศและสังคมโลก

การดำรงชีวิตอย่างมีความสุขในประเทศ และสังคมโลกเป็นสิ่งสำคัญ การที่บุคคลจะดำรงชีวิตอย่างมีความสุขได้ ก็ด้วยมีปัจจัยในการดำรงชีวิตในสังคมอย่างพร้อมมูล

Read More

รูปแบบการปกครอง

รูปแบบการเมืองการปกครองในโลกปัจจุบัน มีลักษณะการปกครองแบ่งคร่าวๆ ได้เป็น 2 แบบ คือ ระบอบประชาธิปไตย ซึ่งแบ่งย่อยออกได้อีกเป็น 2 ประเภทคือ แบบมีพระมหา

Read More

การปกครองระบอบประชาธิปไตย

การปกครองในระบอบประชาธิปไตย ไม่ได้มีลักษณะตายตัวแต่เพียงรูปแบบเดียว การปกครองระบอบประชาธิปไตยในประเทศต่างๆ นั้น ถูกปรับให้มีความเหมาะสมกับประเทศนั้นๆ

Read More

การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ

แนวคิดประชาธิปไตย มีต้นกำเนิด ณ เมืองเอเธนส์ ภายใต้อารยธรรมกรีกโบราณ ประชาธิปไตยแบบกรีกเป็นประชาธิปไตยแบบทางตรง ซึ่งแตกต่างจากปัจจุบัน ที่รัฐประชาธิป

Read More

ประชาธิปไตย

ตามวาทะของ “อับราฮัม ลินคอล์น” ระบอบประชาธิปไตย เป็นการปกครองของประชาชน โดยประชาชน เพื่อประชาชน โดยคำว่าประชาธิปไตย แปลว่า อธิปไตยหรืออำนาจสูงสุดในกา

Read More

กระบวนการในการร่างกฎหมายและพระราชบัญญัติ

กฎหมาย เป็นกติกาของการอยู่ร่วมกันในรัฐ มีลักษณะเป็นข้อกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในรัฐ และระหว่างบุคคลกับรัฐ เป็นข้อบังคับให้บุคคลกระทำการใดๆ เพื่อ

Read More

สิทธิของผู้บริโภค

ในการอุปโภคบริโภคสิ่งต่างๆ นั้น ผู้อุปโภคหรือผู้บริโภคควรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิของตนเองในการบริโภค สิทธิของผู้อุปโภคหรือผู้บริโภคในแง่นี้ห

Read More

กระบวนการในการร่างกฎหมายและพระราชบัญญัติ

กฎหมาย เป็นกติกาของการอยู่ร่วมกันในรัฐ มีลักษณะเป็นข้อกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในรัฐ และระหว่างบุคคลกับรัฐ เป็นข้อบังคับให้บุคคลกระทำการใดๆ เพื่อ

Read More

การคุ้มครองสิทธิ

“สิทธิ” ถือเป็นองค์ประกอบเบื้องต้นของชีวิตปัจเจกชน ซึ่งมิอาจจะถูกพรากออกไปได้ ทุกประเทศต่างมีกฎหมายคุ้มครองสิทธิในปัจเจกบุคคลเหมือนกัน เพียงแต่อาจจะม

Read More