ภาษาอังกฤษ ม. 5 Compound noun

Compound noun คือ คำสองคำหรือมากกว่ามาประสมกันโดยคำหน้าเป็นคำขยาย คำหลังเป็นคำหลัก เมื่อประสมกันแล้วจะได้ความหมายใหม่และทำหน้าที่เป็นคำนาม โดยรูปแบบก

Read More

ภาษาอังกฤษ ม. 5 Stative verbs

Stative verb หรือ State verb คือ คำกริยาแสดงสภาวะที่เกี่ยวกับ ความรู้สึก, ความคิด, ความสัมพันธ์, ประสาทสัมผัส, สภาวะความเป็นอยู่ และ การวัดหรือการประ

Read More

ภาษาอังกฤษ ม. 5 Compound Adjective

Compound Adjective คือการนำคำสองคำมาประสมกันแล้วได้ความหมายใหม่ ทำหน้าที่เป็นคำคุณศัพท์ โดยปกติจะมีเครื่องหมาย hyphen (-) คั่นระหว่างสองคำหรือมากกว่า

Read More

ภาษาอังกฤษ ม. 1 This, That, These, Those

This, That, These และ Those ทำหน้าที่เป็นได้ทั้งคำคุณศัพท์ (Adjective) และคำสรรพนาม (Pronoun) มีหลักการใช้งานดังนี้ This (สิ่งนี้) - ใช้กับคำนามใก

Read More