บทเรียนออนไลน์ วิชาภาษาไทย เรื่อง พระราชพิธีสิบสองเดือน พระราชพิธีเดือนแปด

ผังมโนทัศน์สาระการเรียนรู้ ผู้แต่งและประวัติผู้แต่ง   พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน พ.

Read More

บทเรียนออนไลน์ วิชาภาษาไทย เรื่อง มหาเวสสันดร กัณฑ์มัทรี

ผังมโนทัศน์สาระการเรียนรู้ ผู้แต่งและประวัติผู้แต่ง   เจ้าพระยาพระคลัง (หน) เกิดในสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ มีผลงานสำคัญทั้งร้อ

Read More

บทเรียนออนไลน์ วิชาภาษาไทย เรื่อง นิราศพระบาท

ผังมโนทัศน์สาระการเรียนรู้ นำเรื่อง   การเล่าเรื่องราวในระหว่างตามเสด็จพระองค์เจ้าปฐมวงศ์ พระโอรสกรมพระราชวังหลัง ไปนมัสการพระพุทธบา

Read More

บทเรียนออนไลน์ วิชาภาษาไทย เรื่อง หลายชีวิต

ผังมโนทัศน์สาระการเรียนรู้ เรื่องย่อ   ยายพริ้มไปพบเจ้าลอยและนำมาเลี้ยงไว้ เมื่อเจ้าลอยเติบโตขึ้นแอบมีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวกับเจ๊ทอง

Read More

บทเรียนออนไลน์ วิชาภาษาไทย เรื่อง บทร้อยกรอง

ผังมโนทัศน์สาระการเรียนรู้ เรื่องย่อ ราตรี   บทร้อยกรองเรื่อง “ราตรี” อาศัยธรรมชาติเป็นสื่อกลางเพื่อส่งสารไปยังผู้อ่านว่า ความจริงแล

Read More

บทเรียนออนไลน์ วิชาภาษาไทย เรื่อง ธรรมชาติและลักษณะของภาษา

ผังมโนทัศน์สาระการเรียนรู้ ความหมายของภาษา   ภาษาที่เป็นถ้อยคำ คือ ภาษาที่ใช้พูดหรืออ่านผ่านตัวหนังสือ (วัจนภาษา) ส่วนภาษาที่ไม่ใช่ถ

Read More

สรุปความรู้และข้อคิดจากการอ่าน แล้วนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง

ประโยชน์ของวรรณคดีมีนานัปการ แต่นอกจากประโยชน์ทางตรง อย่างการอ่านเพื่อความบันเทิง การพัฒนาภาษา และการส่งต่อวัฒนธรรมอันดีงามแล้ว เรายังได้ประโยชน์ทางอ

Read More

บทอาขยานจากบทร้อยกรองที่มีคุณค่า

คุณค่าด้านภาษาและอารมณ์ รวมทั้งวัฒนธรรมของวรรณคดี แสดงออกมาได้ดีด้วยบทร้อยกรองที่สละสลวย งดงาม ความไพเราะของเสียงอักษร และสระที่ได้รับการบรรจงเรียงร้

Read More

การอ่านเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน

การอ่าน เป็นส่วนสำคัญในการรับรู้ข่าวสาร ทั้งที่เป็นความรู้เชิงข้อเท็จจริงต่างๆ หรือความรู้สึกนึกคิดของผู้อื่น จึงมีความสำคัญกับมนุษย์ในชีวิตประจำวันต

Read More