บทเรียนออนไลน์ วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง ดีไซน์ผลิตภัณฑ์

ผังมโนทัศน์สาระการเรียนรู้  การออกแบบแบบเป็นผลงานจากการออกแบบซึ่งเกิดจากความคิดสร้างสรรค์และฝีมือของนักออกแบบ มีทั้งภาพ แบบร่าง แบบจำลอง

Read More

บทเรียนออนไลน์ วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง วัสดุอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

ผังมโนทัศน์สาระการเรียนรู้  วัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการทำงานช่างวัสดุและอุปกรณ์งานไม้วัสดุประเภทไม้ ไม้ที่นิยมนำมาใช้จำแนกตามลักษณะเนื้อไม้แ

Read More

บทเรียนออนไลน์ วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง ใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์

ผังมโนทัศน์สาระการเรียนรู้  เทคโนโลยีในชีวิตประจำวันเกี่ยวข้องกับความต้องการในปัจจัยสี่ของมนุษย์เทคโนโลยีที่มีประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตเทคโ

Read More

บทเรียนออนไลน์ วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา เรื่อง เรียนรู้ตัวเรา

     2. ออกกำลังอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 ครั้ง ครั้งละไม่ต่ำกว่า 30 นาที     3. งดเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแ

Read More

บทเรียนออนไลน์ วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา เรื่อง ใส่ใจสุขภาพ

ผังมโนทัศน์สาระการเรียนรู้ การประเมินภาวะสุขภาพและพฤติกรรมเสี่ยงของชุมชน     การประเมินภาวะสุขภาพและพฤติกรรมเสี่ยงของชุมชนจะนำไ

Read More

การดูแลช่องปาก และความรู้เรื่องยาสีฟัน

ยาสีฟันที่เราใช้กันอยู่ทุกวัน พวกเราเคยสงสัยหรือไม่ว่ายาสีฟันช่วยรักษาฟันได้อย่างไร และเราควรเลือกซื้อชนิดไหนที่เหมาะสมกับแต่ละคน ปัจจุบันจะพบ

Read More

ปัญหาในครอบครัว

สาเหตุความขัดแย้งในครอบครัวความขัดแย้งเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติ เช่นเดียวกับฝนตก แดดออก เมื่อมีคนตั้งแต่สองคนขึ้นไป ความขัดแย่งย่อมมีโอกาสเกิดขึ้นได

Read More

การคุ้มครองสิทธิ

“สิทธิ” ถือเป็นองค์ประกอบเบื้องต้นของชีวิตปัจเจกชน ซึ่งมิอาจจะถูกพรากออกไปได้ ทุกประเทศต่างมีกฎหมายคุ้มครองสิทธิในปัจเจกบุคคลเหมือนกัน เพียงแต่อาจจะม

Read More

โครงสร้างหลักของรัฐธรรมนูญไทย

รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ เป็นเหมือนโครงสร้างพื้นฐานของกฎหมายอื่นๆ ทั้งหมด ซึ่งกฎหมายใดๆ จะมีเนื้อหาที่ขัดแย้งกับรัฐธรรมนูญไม่ได้ หากมีการบ

Read More