กันยายน 15, 2021

การดำรงชีวิตอย่างมีความสุขในประเทศและสังคมโลก

มิถุนายน 26, 2018

วิธีการ เขียนโครงร่าง

กันยายน 15, 2021

การคุ้มครองสิทธิ

มิถุนายน 26, 2018

คำที่ขึ้นต้นด้วย ณ มีอะไรบ้าง?

กันยายน 15, 2021

ภาษาอังกฤษ ม. 1 This, That, These, Those

รวม Contents

บทเรียนออนไลน์ วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง ดีไซน์ผลิตภัณฑ์

ผังมโนทัศน์สาระการเรียนรู้  การออกแบบแบบเป็นผลงานจากการออกแบบซึ่งเกิดจากความคิดสร้างสรรค์และฝีมือของนักออกแบบ มีทั้งภาพ แบบร่าง แบบจำลอง ความสำคัญของการออกแบบ1. เป็นตัวแทนความค