กันยายน 15, 2021

เซต (SETS) ม.4 ตอนที่ 1

มิถุนายน 26, 2018

วิธีการ คำนวณแรงที่กระทำต่อวัตถุ

กันยายน 15, 2021

การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ

มิถุนายน 26, 2018

วิธีการ หาพื้นที่วงกลม

กันยายน 16, 2021

บทเรียนออนไลน์ วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา เรื่อง เรียนรู้ตัวเรา

รวม Contents

บทเรียนออนไลน์ วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง ดีไซน์ผลิตภัณฑ์

ผังมโนทัศน์สาระการเรียนรู้  การออกแบบแบบเป็นผลงานจากการออกแบบซึ่งเกิดจากความคิดสร้างสรรค์และฝีมือของนักออกแบบ มีทั้งภาพ แบบร่าง แบบจำลอง ความสำคัญของการออกแบบ1. เป็นตัวแทนความค