กันยายน 15, 2021

การปกครองระบอบประชาธิปไตย

กันยายน 15, 2021

กระบวนการในการร่างกฎหมายและพระราชบัญญัติ

กันยายน 15, 2021

บทเรียนออนไลน์ วิชาภาษาไทย เรื่อง พระราชพิธีสิบสองเดือน พระราชพิธีเดือนแปด

กันยายน 15, 2021

คำไทยแท้

กันยายน 15, 2021

บทเรียนออนไลน์ วิชาภาษาไทย เรื่อง ธรรมชาติและลักษณะของภาษา

รวม Contents

บทเรียนออนไลน์ วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง ดีไซน์ผลิตภัณฑ์

ผังมโนทัศน์สาระการเรียนรู้  การออกแบบแบบเป็นผลงานจากการออกแบบซึ่งเกิดจากความคิดสร้างสรรค์และฝีมือของนักออกแบบ มีทั้งภาพ แบบร่าง แบบจำลอง ความสำคัญของการออกแบบ1. เป็นตัวแทนความค