กันยายน 16, 2021

ปัญหาในครอบครัว

กันยายน 15, 2021

ภาษาอังกฤษ ม. 2 เรื่อง Adverb of Frequency

กันยายน 15, 2021

ประชาธิปไตย

กันยายน 15, 2021

การมองเห็น

มิถุนายน 26, 2018

วิธีการ เขียนโครงร่าง

รวม Contents

บทเรียนออนไลน์ วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง ดีไซน์ผลิตภัณฑ์

ผังมโนทัศน์สาระการเรียนรู้  การออกแบบแบบเป็นผลงานจากการออกแบบซึ่งเกิดจากความคิดสร้างสรรค์และฝีมือของนักออกแบบ มีทั้งภาพ แบบร่าง แบบจำลอง ความสำคัญของการออกแบบ1. เป็นตัวแทนความค