กันยายน 15, 2021

กระบวนการในการร่างกฎหมายและพระราชบัญญัติ

กันยายน 15, 2021

การดำรงชีวิตอย่างมีความสุขในประเทศและสังคมโลก

กันยายน 15, 2021

การเจริญเติบโตของสัตว์

กันยายน 15, 2021

รูปแบบการปกครอง

มิถุนายน 26, 2018

วิธีการ เขียนโครงร่าง

รวม Contents

บทเรียนออนไลน์ วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง ดีไซน์ผลิตภัณฑ์

ผังมโนทัศน์สาระการเรียนรู้  การออกแบบแบบเป็นผลงานจากการออกแบบซึ่งเกิดจากความคิดสร้างสรรค์และฝีมือของนักออกแบบ มีทั้งภาพ แบบร่าง แบบจำลอง ความสำคัญของการออกแบบ1. เป็นตัวแทนความค