มิถุนายน 26, 2018

คู่มือ Google Classroom

กันยายน 15, 2021

บทเรียนออนไลน์ วิชาภาษาไทย เรื่อง หลายชีวิต

กันยายน 13, 2021

การท่องจำบทอาขยาน

กันยายน 15, 2021

สีของวัตถุและการดูดกลืนแสง

กันยายน 15, 2021

การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ

รวม Contents

บทเรียนออนไลน์ วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง ดีไซน์ผลิตภัณฑ์

ผังมโนทัศน์สาระการเรียนรู้  การออกแบบแบบเป็นผลงานจากการออกแบบซึ่งเกิดจากความคิดสร้างสรรค์และฝีมือของนักออกแบบ มีทั้งภาพ แบบร่าง แบบจำลอง ความสำคัญของการออกแบบ1. เป็นตัวแทนความค