มิถุนายน 26, 2018

เข้าใจง่ายขึ้นเยอะ 23 ตัวอักษรภาษาจีนพร้อมความหมาย

มิถุนายน 26, 2018

ตัวอย่างการเขียนรายงาน

กันยายน 15, 2021

เซต (SETS) ม.4 ตอนที่ 1

กันยายน 15, 2021

โครงสร้างหลักของรัฐธรรมนูญไทย

กันยายน 13, 2021

ชีทสรุป คณิตศาสตร์ ม. 2 สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

รวม Contents

บทเรียนออนไลน์ วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง ดีไซน์ผลิตภัณฑ์

ผังมโนทัศน์สาระการเรียนรู้  การออกแบบแบบเป็นผลงานจากการออกแบบซึ่งเกิดจากความคิดสร้างสรรค์และฝีมือของนักออกแบบ มีทั้งภาพ แบบร่าง แบบจำลอง ความสำคัญของการออกแบบ1. เป็นตัวแทนความค