กันยายน 15, 2021

บทเรียนออนไลน์ วิชาภาษาไทย เรื่อง นิราศพระบาท

มิถุนายน 26, 2018

คำที่ขึ้นต้นด้วย ณ มีอะไรบ้าง?

กันยายน 15, 2021

วิธีการโครมาโทกราฟี

กันยายน 15, 2021

สรุปความรู้และข้อคิดจากการอ่าน แล้วนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง

กันยายน 15, 2021

หลากหลายมุมมองการเรียนรู้เรื่องวัฒนธรรม

รวม Contents

บทเรียนออนไลน์ วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง ดีไซน์ผลิตภัณฑ์

ผังมโนทัศน์สาระการเรียนรู้  การออกแบบแบบเป็นผลงานจากการออกแบบซึ่งเกิดจากความคิดสร้างสรรค์และฝีมือของนักออกแบบ มีทั้งภาพ แบบร่าง แบบจำลอง ความสำคัญของการออกแบบ1. เป็นตัวแทนความค