กันยายน 15, 2021

การวิเคราะห์ข่าวสาร

กันยายน 15, 2021

บทเรียนออนไลน์ วิชาภาษาไทย เรื่อง หลายชีวิต

กันยายน 15, 2021

การดำรงชีวิตอย่างมีความสุขในประเทศและสังคมโลก

กันยายน 16, 2021

บทเรียนออนไลน์ วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง ใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์

กันยายน 15, 2021

คำไทยแท้

รวม Contents

บทเรียนออนไลน์ วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง ดีไซน์ผลิตภัณฑ์

ผังมโนทัศน์สาระการเรียนรู้  การออกแบบแบบเป็นผลงานจากการออกแบบซึ่งเกิดจากความคิดสร้างสรรค์และฝีมือของนักออกแบบ มีทั้งภาพ แบบร่าง แบบจำลอง มันเหมือนกับ icecasino ที่การออกแบบมีบทบาทสำคัญ