กันยายน 15, 2021

บทเรียนออนไลน์ วิชาภาษาไทย เรื่อง ธรรมชาติและลักษณะของภาษา

มิถุนายน 26, 2018

คู่มือ Google Classroom

กันยายน 15, 2021

การดำรงชีวิตอย่างมีความสุขในประเทศและสังคมโลก

กันยายน 15, 2021

การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ

มิถุนายน 26, 2018

คำครุ คำลหุ คืออะไร? วิธีสังเกตคำครุ คำลหุ

รวม Contents

บทเรียนออนไลน์ วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง ดีไซน์ผลิตภัณฑ์

ผังมโนทัศน์สาระการเรียนรู้  การออกแบบแบบเป็นผลงานจากการออกแบบซึ่งเกิดจากความคิดสร้างสรรค์และฝีมือของนักออกแบบ มีทั้งภาพ แบบร่าง แบบจำลอง ความสำคัญของการออกแบบ1. เป็นตัวแทนความค