กันยายน 15, 2021

การคุ้มครองสิทธิ

กันยายน 15, 2021

ภาษาอังกฤษ ม. 5 Compound Adjective

กันยายน 15, 2021

บทเรียนออนไลน์ วิชาภาษาไทย เรื่อง นิราศพระบาท

กันยายน 16, 2021

บทเรียนออนไลน์ วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง ดีไซน์ผลิตภัณฑ์

กันยายน 15, 2021

ภาษาอังกฤษ ม. 1 This, That, These, Those

รวม Contents

บทเรียนออนไลน์ วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง ดีไซน์ผลิตภัณฑ์

ผังมโนทัศน์สาระการเรียนรู้  การออกแบบแบบเป็นผลงานจากการออกแบบซึ่งเกิดจากความคิดสร้างสรรค์และฝีมือของนักออกแบบ มีทั้งภาพ แบบร่าง แบบจำลอง มันเหมือนกับ icecasino ที่การออกแบบมีบทบาทสำคัญ