กันยายน 15, 2021

การปกครองระบอบประชาธิปไตย

กันยายน 16, 2021

บทเรียนออนไลน์ วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง ใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์

กันยายน 16, 2021

ไวรัสตับอักเสบซี

กันยายน 15, 2021

การมองเห็น

กันยายน 15, 2021

ภาษาอังกฤษ ม. 2 เรื่อง Adverb of Frequency

รวม Contents

บทเรียนออนไลน์ วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง ดีไซน์ผลิตภัณฑ์

ผังมโนทัศน์สาระการเรียนรู้  การออกแบบแบบเป็นผลงานจากการออกแบบซึ่งเกิดจากความคิดสร้างสรรค์และฝีมือของนักออกแบบ มีทั้งภาพ แบบร่าง แบบจำลอง มันเหมือนกับ icecasino ที่การออกแบบมีบทบาทสำคัญ